ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSNIČKA KRUPKA

pro školní rok 2019/2020


Obsah:

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dětí

3.3 Práva zákonných zástupců dětí

3.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí

4. Ochrana osobnosti ve škole

5. Provoz mateřské  školy

5.1 Provoz  MŠ

5.1.1. Časový harmonogram režimových činností

5.2 Omezení nebo přerušení provozu

5.3  Stravování dětí

5.4 Úplata za předškolní vzdělávání

5.5  Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při

6.2 Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilí

7. Přijímací řízení do mateřské školy

               7.1 Přijímací řízení

               7.2 Povinnost předškolního vzdělávání

               7.3 Individuální vzdělávání

8. Ukončování předškolního vzdělávání

9. Podmínky zacházení s majetkem školy

10. Stížnosti, oznámení, podněty

11. Závěrečná ustanovení

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

 

1.1 Ředitelka Mateřské školy Písnička Krupka vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

1.2  Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

·         na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

·         na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

·         na účast ve hře odpovídající jeho věku,

·         být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

·         na emočně kladné prostředí,

·         být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem)

 

3.2 Povinnosti dítěte:

·         dodržovat  společně  vytvořená  pravidla  společného soužití ve třídě a v MŠ,

·         řídit se  pokyny učitelů,  pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,

·         šetrně zacházet s majetkem  a vybavením školy  (neničit hračky, učebními pomůckami apod.)

·         vzájemně si pomáhat a neubližovat si,

·         dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat apod.)

·         oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,

·         oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,

·         chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány,

·         nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí,

·         dodržovat pravidla hygieny

 

3.3 Práva zákonných zástupců dítěte:

·         právo na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

·         podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

·         vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

·         k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

·         využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

·         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

·         na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

·         předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

·         hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na jeho vzdělávání,

·         ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností apod.),

·         oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně,

·         doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list),

·         nahlásit příchod nebo odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

·         v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození nebo prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

·         dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

·         zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota apod.),

·         bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

·         na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

·         dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

·         zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

4. Ochrana osobnosti ve škole

 

·         pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

·         právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

·         zpracování osobních údajů za účelem propagace (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

5. Provoz mateřské školy

5.1  Provoz mateřské školy je stanoven: od 6,00 – 16, 00 hodin

 

Zahájení provozu je pro všechny děti   v 1. třídě (Berušky) od 6,00 – 7,15 hod., od  7,15 hod. se děti  rozchází do svých tříd.

Od 8,00 hodin se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.

Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9,30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12,00 do 12,15 (25) hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14,30 do 16,00 hodin.

Mimo tuto dobu jsou budovy  A a C pro veřejnost uzamčeny.

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat se zákonným zástupcem kontakt, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR .

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

5.1.1 Časový harmonogram režimových činností

6,00 – 9,30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9,30 – 11,30 (11,45) hod. :  pobyt venku

11,30 (11,45) – 12,15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12,15 – 14,00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14,00 – 14,30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14,30 – 16,00 hod.: odpolední zájmové činnosti

spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

Režim dne je upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou … (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením učitelkou).

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy, který bude platný na daný školní rok.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí,  zajistí po dobu akce dohled pracovníka školy.

 

5.2 Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupovém místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty.

Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodně.

 

5.3  Stravování  dětí

 

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Je-li dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den nejpozději  do 8.00 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

5.4. Úplata za předškolní vzdělávání:

·         je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

·         v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí,

·         úplata je pro příslušný rok stanovena pro všechny děti v tomtéž druhu provozu MŠ ve stejné měsíční výši

·         vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve Vnitřní směrnici o úplatě.

 

5.5 Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají  v hotovosti, poslední  pondělí  před nadcházejícím měsícem nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu: 802210237/0100 (po předchozí dohodě s ředitelkou MŠ).

 

 

6. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1  Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

·         mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

·         k zajištění bezpečnosti při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

·         v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

·         z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy a pobyt venku,

·         z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově a jiné na pobyt venku,

·         podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes …), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

·         zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

·         dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

·         děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

6.2  Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

 

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

 

Projevy šikanování mezi dětmi, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli (děti, dospělí), jsou v prostorách MŠ a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu. Vždy je svolána pedagogická rada, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

 

7. Přijímací řízení do mateřské školy

 

7.1 Přijímací řízení:

·         termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

·         o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského  tisku,  veřejné vývěsky na budově mateřské školy,

·         ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

·         přijímány jsou děti ve věku zpravidla od 3 do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

·         děti jsou přijímány podle kritérií, které si ředitelka školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

·         podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

7.2  Povinnost  předškolního vzdělávání:

·         od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

·         povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8,00 – 12,00 hodin,

·         povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

·         dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

·         náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje 3.4,

·         povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením,

·         zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a  školského zákona).

 

 

7.3 Individuální vzdělávání dítěte:

 

Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzdělávání dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

·         jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

·         uvedení období, ve kterém mám být dítě individuálně vzděláváno,

·         důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

Ředitel školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno dle ŠVP(§ 34b odst.3).

 

Ředitel školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

·         způsob ověření – přezkoušení dítěte v mateřské škole

·         termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzdělávání dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek  a výdajů na činnost školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7)

 

8. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

·         zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,

·         dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

·         zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád),

·         ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

10. Stížnosti, oznámení a podněty 

Stížnosti, oznámení  a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

11.Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, ve vstupních prostorách mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2018 , na provozní poradě dne 31.8.2018.

Zákonní zástupci byli informováni o vydání a obsahu školního řádu na třídních schůzkách s rodiči dne 12.9.2018.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2019