PRACOVNÍ DOBA HOSPODÁŘKY

                          PO - 8,15 - 15,45 - úřední hodiny

ÚT - 8,15 - 12,15

ST - 8,15 - 13,15

ČT - 8,15 - 12,15

1) Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších změn a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6 odst. 2, ředitelka mateřské školy stanovila výši  úplaty pro dané období na 400,- Kč měsíčně.
 • Děti, které v období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 123 odst.2).

 • Osvobození od úplaty :

  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi1)

   

  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 2)

   

  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 2) z důvodů péče o nezaopatřené dítě, nebo

   

  d) fyzická osoba, krerá o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 3)

  _________________________________________________

  1) §4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
   

  2) § 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

   
  3) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 •  
 • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a)

2) Stravování ve školním roce 2020/2021

Děti 3 - 6 let      Děti, které v daném šk.r. roce dovrší 7 let
přesnídávka     8,00 Kč přesnídávka     9,00 Kč
oběd              20,00 Kč                         oběd              21,00 Kč
svačina            8,00 Kč                          svačina            8,00 Kč
celkem za den: 36,00 Kč                                             celkem za den: 38,00 Kč                         

 

Ceny jsou kalkulovány včetně pitného režimu!

AKTUALIZACE DNE 15. 4. 2020

Úhrada za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání

 • Den pro úhradu: poslední PONDĚLÍ v měsíci
 • Nejpozději v den nástupu hradí rodiče dětí, které poprvé nastupují do MŠ zálohu na stravné ve výši 500,- Kč. Tato záloha bude vrácena v době kdy dítě ukončí docházku do MŠ.
 • Všechny platby probíhají v hotovosti u hospodářky školy, nebo po dohodě s ředitelkou školy bankovním převodem na účet MŠ: 802210237/0100
 • Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

UPOZORNĚNÍ:

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., § 32, odst. 1 d).

 

AKTUALIZACE 17. 6.2019