JÁ JSEM MALÁ HOLČIČKA,
ŘÍKAJÍ MI PÍSNIČKA,
CO NEVÍM, NEPOVÍM,
S KAŽDÝM SI JÁ ROZUMÍM.

AŤ SE DĚTI KAMARÁDÍ,
AŤ SE MÁME VŠICHNI RÁDI!
AŤ JE KRÁSNĚ NA SVĚTĚ,
NA TÉ MODRÉ PLANETĚ!

 

Vítáme Vás na našich stránkách ...

Pokud hledáte pro svoji holčičku nebo chlapečka školku plnou pohody, pak jste na správné adrese. Pozorně si přečtěte naše stránky a pokud Vás náš program, možnosti a služby zaujmou, rádi Vás přivítáme a provedeme naší mateřskou školou.

 

Nabízíme ...

Výchovně vzdělávací činnost pro dětí vychází ze Školního vzdělávacího programu "Hrajeme si, nezlobíme, o světě už leccos víme"

 • Logopedickou prevenci
 • Komplexní pomoc s integrací dětí se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Seznamování dětí s počítačem pomocí výukových programů pro předškolní věk
 • "Předškolička" (příprava na vstup do školy)
 • Hra na zobcovou flétnu (dle zájmu rodičů)
 • Plavecký kurz (dle zájmu rodičů)
 • "Zoubky jako perličky" (po obědě si čistíme zoubky - prevence zubního kazu)
 • Výlety, návštěvy divadelních představení, výstavy

Zapojení do projektů ve školním roce 2020/2021 ...

 

Projekt  CEPÍK - Zdravý životní styl předškolních dětí

Projekt RECYKLOHRANÍ  (děti se učí třídit odpad)

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

 

Pro rodiče ....

 • Zapůjčení odborné literatury a časopisů
 • Tvořivé dílny (pro děti a rodiče)
 • Přednášky specialistů

 

      

Z historie MŠ ...

Zřizovatelem Mateřské školy Písnička je Město Krupka.
Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září 1990.
Součástí mateřské školy je školní jídelna.
Od 1. září 1994 vstoupila MŠ Písnička do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací.
Od 1. 9. 1998, změnou výpisu ze sítě škol, předškolních a školských zařízení, byl název mateřské školy upraven následovně: Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295.


Charakteristika MŠ ...


Mateřskou školu tvoří tři třídy (ve dvou pavilonech) vzájemně propojených hospodářským pavilonem. Od okolních panelových domů je areál MŠ oddělen zahradou se vzrostlými listnatými stromy, jehličnany a keři. Zahrada je průběžně vybavována novými hracími prvky.
Jedná se o panelákovou stavbu na konci sídliště. V blízkosti mateřské školy se nachází základní škola, nákupní středisko, zdravotní středisko a lékárna, pošta. Překrásné vycházky a sportovní vyžití skýtá nedaleký les.

 

 

 

A kde nás najdete ...

Z Teplic k nám jezdí autobus č. 485, 486

 

Další zajímavosti ze života naší MŠ  ...

Mateřská škola Písnička má 3. třídy

1.třída "Berušky" věkové složení třídy je od 3 let  (mimořádně od 2,5 roků za určitých podmínek) do 4,5 roku

2. třída "Koťata" věkové složení třídy od 4 - 5 let (6 let)

3. třída "Medvíďata" věkové složení je smíšené, menší kolektiv

 

Věkově smíšená skupina má veliký význam pro sociální rozvoj dítěte. Věkový rozdíl a smíchání různých věkových a vývojových stupňů je jedním ze základů sebevýchovy.

 

Lepší adaptace dětí
Starší děti pomáhají těm mladším, pomohou jim lépe se orientovat v novém prostředí. Mladší děti se mají na koho obrátit s případnými prosbami o pomoc a starší děti tak ve většině případů zaslouženě, získávají pocit užitečnosti.

 

Rozmanitější sociální zkušenosti
Dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby různých sociálních rolí. Vzniká tak struktura velké "rodiny", do jisté míry nahrazující absenci sourozeneckých vztahů.

 

Předávání poznatků a zkušeností
Děti lépe přijímají nové poznatky a zkušenosti od svých "téměř" vrstevníků. Ti, kteří své poznatky předávají, si tak ověřují jejich správnost, případně je dále rozvíjejí.

 

Rozvoj jazyka a komunikace
Rychlejší rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby a komunikačních dovedností mladších dětí.

 

Základy postojů a schopností
Při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí, schopnost spolupráce. Nelze opominout ani solidaritu, souhru, soucítění či vzájemnost.

 

Proč máme  třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a s logopedickým zaměřením

V této třídě je menší počet dětí, aby byl zajištěn individuální přístup.

K zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba vyšetření v SPC nebo PPP.

Do této třídy jsou integrovány i děti, u kterých je potřeba individuální péče a menšího kolektivu ( i zde je potřebné doporučení  specialisty).

 

LOGOPEDICKÁ REEDUKACE A PREVENCE

Kolektivní  logopedickou péči  a individuální péči provádí:

Mgr. Bc. Věra Cíchová

Každý den je dětem poskytována individuální logopedická intervence po dobu cca 10 až 15 minut. Doba je upravována dle individuálních potřeb dítěte (např. podle druhu a míry zdravotního postižení, podle věku dítěte, schopnosti soustředit se).  Intervence probíhá během každého dopoledne ve speciální pracovně před zrcadlem. 

Ve třídě probíhají kolektivní logopedická cvičení – dechová a fonační cvičení, cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů, artikulační cvičení, cvičení na rozvíjení fonematického sluchu.

ILP vychází z individuálně vzdělávacího plánu, který je sestavován na základě závěrů vyšetření speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo PPP z výsledků psychologického vyšetření nebo sdělení, popř. dalších odborných pracovníků z rezortu zdravotnictví (pediatr, foniatr, neurolog). Dále se vychází ze Školního vzdělávacího programu a zohledňuje se názor zákonného zástupce dítěte.

Cílem ILP je formou individuální  a skupinové logopedické intervence odstranit, popř. zmírnit, projevy narušené komunikační schopnosti.

 

 

 

Dechové cvičení - foukání do mýdlové vody : kdo udělá největší bubliny?