INFORMACE A POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PŘI OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

OD 18. 5. 2020

1) Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

·         Zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

·         Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

·         Minimalizování shromažďování osob před MŠ

 

2) Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), bez tohoto dokumentu nebude dítěti umožněn vstup do MŠ

 

                               ke stažení čestného prohlášení zadejte do vyhledávače:

https://drive.google.com/file/d/1IHSK6VPtPd5iSEn2s0kR5zji-3oUIODl/view

 

3) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit

 

4) Vstup do MŠ je umožněn pouze jedné doprovázející osobě v roušce, a to pouze na nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

 

5) Děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušku

 

6) Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, osušit ruce papírovým ručníkem

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE V TERMÍNU:

 

6. - 7. května (prodlouženo do 14. 5.) V DOBĚ OD 8,30 - 14,00 HOD.

Vytvořit rezervaci

vytvořit rezervaci můžete od 20.4.2020

https://www.reservio.cz/b/ms-pisnicka-krupka

 

ke stažení: žádost o přijetí a vyjádření lékaře

 

/admin/userfiles/files/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20l%C3%A9ka%C5%99e.pdf

 

/admin/userfiles/files/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD%20.pdf

 

SOUHRNNÉ INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSNIČKA

Termín zápisu je ve dnech 6. - 7. 5. 2020 od 8,30 – 14,00 hodin

 

Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19  informuje ředitelka MŠ Písnička  o organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 

1) podání přihlášek se prodlužuje do 14. května a to od 8,30 – 14,00 hodin

2)možnosti podávání přihlášek

·         osobně bez přítomnosti dětí

·         vhozením přihlášky včetně dalších náležitostí  do schránky MŠ v zalepené obálce

·         upřednostňuje se podání přihlášky včetně kopie rodného listu, kopie očkovacího průkazu dítěte datovou schránkou (datová schránka mateřské školy je 8c6pd8i);

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: pisnicka.ms@volny.cz

·         poštou

3) přihlášku lze stáhnou z webových stránek MŠ : mspisnicka.w1.cz  v sekci „úřední deska“

4) při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce či jiná osoba k tomu oprávněná:

·         jméno a příjmení žadatele (dítěte)

·         datum narození

·         místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)

·         označení správního orgánu, jemuž je žádost určena ( MŠ Písnička  Krupka)

·         podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce dítěte)

·         v případě jiné oprávněné osoby než je zákonný zástupce dítě (např. v případě pěstounské péče) je důležité uvést

-          jméno a příjmení tohoto zástupce

-          místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručení

-          oprávnění k zastupování dítěte (rozhodnutí soudu)

·         s ohledem na pružné správního řízení zákonní zástupci dítěte uvedou platné telefonní číslo

5) k doložení rodného listu stačí prostá kopie bez ověření

6) doložení řádného očkování dítěte

·         tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání

·         zákonný zástupce doloží kopii očkovacího průkazu

·         zákonný zástupce napíše prohlášení, že je dítě řádně očkováno (viz. vzor)

·         v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce     kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

7) Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let

·         Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání se projednává jako přestupek

·         Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 5000,- Kč

·         V případě, že dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, je povinností zákonného zástupce dítěte tuto skutečnost nahlásit  nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, ředitelce spádové mateřské školy

8) Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí

·         O přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, rozhoduje ředitelky MŠ ve správním řízení

·         O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chováním, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

·         V případě, že dítě má povolený odklad povinné školní docházky, může se vzdělávat buď v MŠ nebo v přípravné třídě ZŠ

9)  Přijetí dítěte do MŠ, které ho se netýká povinnost předškolního vzdělávání

-          Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok

10) Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí

-          Při nepřijetí dítěte může zákonný zástupce podat prostřednictvím ředitelky odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Kritéria pro přijetí ve školním roce 2020/2021

KRITÉRIUM

BODY

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

15

Děti s odkladem školní docházky

15

5leté děti

15

4leté děti

4

3leté děti

3

Děti mladší 3 let

2

Spádová oblast

10

Celodenní docházka

4


 O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.


Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna pěti let, je předškolní vzdělávání  povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně,
- ředitelka školy stanovila  ve školním řádu začátek od 8,00 - 12,00 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

ŠKOLSKÝ OBVOD MŠ PÍSNIČKA JE VYMEZEN ULICEMI:

5.května, Alešova, Angreštový sad, Dukelských hrdinů, Hálkova stezka, Jabloňová, Jaroslava Foglara, Jasmínová, K Háječku, Karla Čapka, Komenského, Krušnohorská, Ovocná, Revoluční, Rudé armády, Višňový sad, Zelený sad.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů podle § 183 odst.2 školského zákona

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst.2 a § 183 odst.2  zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Písnička Krupka od školního roku 2019/2020

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SI MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ VYZVEDNOUT 29.5.2020 v čase od 8,00 - 12,00 hod.

 

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM  ROCE  2020/2021

registrační číslo

PŘIJATO

POZNÁMKY

6/2020 ANO  
7/2020 ANO  
8/2020 ANO  
9/2020 ANO  
10/2020 ANO  
11/2020 ANO  
12/2020 ANO  
13/2020 ANO  
14/2020 ANO  
15/2020 ANO  
16/2020 ANO  
17/2020 ANO  
18/2020 ANO  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aktualizace dne 9.1.2020

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN ZŘIZOVATELEM, RADOU MĚSTA KRUPKA, DNE 30.12.2019, USNESENÍM ČÍSLO 641/2019

 

 
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Písnička Krupka   
Sídlo: Dukelských hrdinů 295, 417 42 Krupka   
IČ: 61514870   
   
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 v Kč
Výnosy celkem 7 593 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní 1 474 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový  (Jaro v poezii) 5 000
Neinvestiční transfer z jiných zdrojů - KÚÚK, ÚP 5 484 000
Mimorozpočtové zdroje - úplata 80 000
Zapojení fondů organizace do výnosů - RF, FKSP 250 000
Ostatní výnosy - hlavní činnost  - ŠJ 300 000
Ostatní výnosy - vedlejší činnost 0
Náklady celkem 7 593 000
Provozní náklady 1 294 000
Osobní náklady 5 484 000
Provozní náklady k vyúčtování - účelové (Jaro v poezii) 5 000
Provozní náklady k vyúčtování - závazné ukazatele zřizovatele (telefon) 5 000
Spotřeba energie k vyúčtování - závazné ukazatele zřizovatele 805 000
Náklady - vedlejší činnost 0
   
Investice 0
Investiční transfer 0
Zapojení investičního fondu 0
Náklady na pořízení investičního (dlouhodobého) majetku 0
 
   
Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  
     rok 2021    rok 2022
Výnosy celkem  7 267 000  7 549 000
Neinvestiční příspevěk zřizovatele  1 524 000  1 609 000
neinvestiční transfer z jiných zdrojů  5 253 000  5 500 000
Mimorozpočtové zdroje - úplata      80 000       80 000
Zapojení fondů organizace    100 000       50 000
Ostatní výnosy - hlavní činnost    310 000     310 000
Ostatní výnosy - vedlejší činnost              0              0
Investiční transfer              0              0
Náklady celkem  7 267 000  7 549 000
Provozní náklady  2 014 000  2 049 000
Osobní náklady  5 253 000  5 500 000
Investiční náklady               
     
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022 byl schválen zřizovatelem, Radou města Krupka, sne 31.12.2019 usnesením číslo 641/2019.
 
   
Aktualizace dne 9.1.2020  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Informace o provozu podatelny

a) Adresa školy:

Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295,  417 42 Krupka

Telefon: 417 861 681, 775 528 206

 

b) Úřední hodiny ředitelky:

pondělí - čtvrtek: 10,00 - 12,00 hodin

                  pátek: 6,00  - 14,00 hodin

úřední hodiny hospodářky:

PO: 8,30 - 15,45 (přestávka od 10,45 - 11,15)

ÚT - ČT: 8,00 - 10,00 hodin (pro předem ohlášené návštěvy)

 

c) elektronická adresa:

pisnicka.ms@volny.cz, www.mspisnicka.w1.cz

 

e) Další možnosti elektronické komunikace:

Datová schránka: 8c6pd8i

 

f) Přehled dalších datových formůtů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)

HTML (hypertextový dokument)

DOC (dokument  MS Word)

XLS (dokument MS Exel)

PPT (MS PowerPoint Presentation)

JPG (Joint Photographic Experts Group)

GIF (Graphies Interchnge Format)

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky:

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držizele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikostí maximální stanovenou velikost.

 

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na který veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD

 

h)  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

 

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

 

                                                                     aktualizováno  dne 16.10.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------